Oddział Poznański PTG

W związku z trwającą pandemią COVID-19, posiedzenia Oddziału Poznańskiego PTG będą odbywały się w formie zdalnej. W związku z tym prosimy wszystkie osoby zainteresowane, w tym spoza Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, o przesłanie na adres ptgeol@amu.edu.pl swoich aktualnych adresów mailowych.

Zachęcamy do wygłaszania referatów w ramach spotkań naszego Oddziału PTG. W tym celu należy skontaktować się z sekretarzem Oddziału podając propozycję tematu i terminu wystąpienia.


Jeśli jeszcze nie jesteś członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego – zapisz się!

Wystarczy wypełnić załączoną deklarację (doc), opłacić składkę oraz uiścić wpisowe w wysokości 5 zł. Te kwotę należy przelać na konto Zarządu Głównego PTG.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Zgodnie z projektem nowego Statutu PTG składkę należy opłacić do 31 marca każdego roku za bieżący rok. Nieopłacenie składki w terminy będzie skutkować automatycznym skreśleniem z listy członków Towarzystwa.

Wysokość składek pozostaje bez zmian i wynosi:

1. Członek zwyczajny – 50 zł

2. Członek junior (studenci i doktoranci) – 15 zł

3. Członek senior – 0 zł

Wpłaty z tytułu składek członkowskich należy wnosić przelewem na konto Polskiego Towarzystwa Geologicznego, ul. Gronostajowa 3A, 30-387 Kraków

PKO BP 45 1020 2892 0000 5202 0181 6842

Tytułem: składka członkowska PTG za rok 2022

 


Szybkie linki